Stichting Dierenvoedselbank AnimalCare Limburg
                                                                          ONDERSTEUNING AAN MENS ÉN DIER    

REGLEMENT & VOORWAARDEN ANIMALCARE PAKKET

Er zijn, naast de leefgeldnormbepaling, een aantal regels en voorwaarden waar een klant zich dient te houden. Een kopie van dit reglement ontvangt iedere nieuwe aanvrager bij het inschrijfformulier. Met het terugsturen van het inschrijfformulier gaat de aanvrager ook akkoord met het reglement.  Hieronder vindt u een kopie van het reglement:


REGLEMENT & VOORWAARDEN KLANTEN DIERENVOEDSELBANK ANIMALCARE LIMBURG

 

DEFINITIES
Onder de naam Stichting Dierenvoedselbank AnimalCare Limburg (verder genoemd “ACL”) wordt ACL en haar uitgiftepunten verstaan . Klanten zijn mensen welke een dierenvoedselpakket ontvangen van ACL.

 

1. AANMELD- & ACCEPTATIEPROCEDURE
1A. Iedereen kan een aanvraag indienen voor een gratis dierenvoedselpakket. Aanvragen kan uitsluiten en alleen via de website (www.dvbanimalcare.nl) of een van de andere geboden opties. Men ontvangt een inschrijfformulier met het verzoek dit terug te sturen met een aantal bewijsstukken. Is de aanvrager ingeschreven bij een voedselbank of heeft een bewindvoerder, budgetbeheerder of andere schuldhulpverlener? Dan verleent deze toestemming om aldaar navraag bij te mogen doen.
1B. Als wij nog vragen hebben, dan nemen wij contact met aanvrager op of maken een afspraak om eenmalig op huisbezoek te komen. Is de aanvraag goedgekeurd dan ontvangt men een toewijzing. Wordt een aanvraag afgewezen dan ontvangt men  hiervan ook bericht. Tegen een afwijzing kan geen bezwaar gemaakt worden en wordt verder niet gecommuniceerd.

1C. Als een aanvraag goedgekeurd wordt (onafhankelijk of men meteen een pakket ontvangt of op de wachtlijst geplaatst wordt) dan verzoeken wij aanvrager om ACL, indien mogelijk, via haar Facebook pagina (www.facebook.com/dvbacl) te volgen. Op deze pagina wordt  extra informatie over uitgiftedatums en belangrijke mededelingen van ACL geplaatst. Uitgiftedatums staan ook op het uitgifteschema dat klant bij de eerste uitgifte overhandigd wordt en op de website www.dvbanimalcare.nl.
1D. Vanaf de datum dat men het eerste pakket ontvangt, start de lidmaatschapsregistratie en wordt men “klant” van onze stichting. U kunt maximaal 3 jaar gebruik maken van het geboden noodhulppakket. Op verzoek dient klant, gedurende deze periode, een inkomensverklaring te overleggen.
2.VERANTWOORDELIJKHEID KLANTEN

2A.ACL is nimmer verantwoordelijk voor kwaliteit van de geleverde producten. Producten neemt u dus op eigen risico mee van het uitgiftepunt. De houdbaarheidsdatum van producten kan overschreden zijn, daarom krijgen wij deze gratis. Dit betekent alleen dat na deze datum de optimale vitamineverhouding niet meer gegarandeerd wordt door de producent. Diepvriesproducten worden bevroren meegegeven. Klant dient deze thuis zo snel mogelijk weer in te vriezen.
2B. Klanten zijn verantwoordelijk voor het tijdig afhalen van de producten. Kan klant, door omstandigheden, niet zelf komen afhalen dan dient men zelf iemand te vragen om dit voor klant te doen (klantenkaart meegeven) of reglementair af te melden.
2C. Klanten zijn verantwoordelijk om ACL tijdig (binnen 7 dagen na verandering) belangrijke wijzigingen (inkomenssituatie of aantal aanwezige huisdieren) door te geven (zie ook artikel 3A).

2D. Klanten mogen, tijdens de registratieperiode, geen nieuwe dieren aanschaffen. ACL wil helpen in het onderhoud van dieren die men heeft en voorkomen dat men zich dieren aanschaft in een ongunstige financiële situatie (zie ook artikel 3A).
2E. Er geldt er een maximum van 4 (grote) huisdieren (honden en/of katten). Met deze voorwaarde willen wij een veilige financiële en leefbare omgeving voor u en uw huisdieren ondersteunen. Bij aanvang van uw registratie dienen huisdieren minstens al 6  maanden (aantoonbaar) in bezit te zijn en worden er geen registraties voor zwerfdieren of van andere eigenaren geaccepteerd.
2F. Klanten ontvangen honden- & kattenvoer in emmers. Men dient deze emmers steeds schoon in te leveren bij de eerstvolgende uitgifte. Klanten betalen hiervoor eenmalig borg (statiegeld). Bij beëindiging dienen deze emmers ook te worden ingeleverd. Levert  men dan geen ontvangen emmers in? Dan is ontvangt ex-klant geen restitutie van betaalde statiegeld. Klanten ontvangen deze emmers namelijk in bruikleen. De emmers blijven ten alle tijden eigendom van ACL.
3.BEËINDIGING REGISTRATIE
3A. Blijkt, tijdens een tussentijdse controle, dat klant inmiddels zelf financieel om voor diens eigen huisdieren te kunnen zorgen? Dan beëindigen wij de registratie. Dit geldt ook indien klant meer  huisdieren bezit dan heeft aangegeven (zie artikel 2C t/m  2E). Daarnaast mag u ook niet van andere dierenvoedselbanken gratis dierenvoedsel ontvangen.
3B. Maakt klant misbruik van de registratie (bijv. verder geven of verkopen van ontvangen voer en/of artikelen, afgeven van een valse inkomensverklaring of door negatieve uitlatingen over en naar de stichting (en/of tegen een vrijwilliger) te doen? Dan wordt de registratie onmiddellijk beëindigd. Afhankelijk van de situatie zijn strafrechtelijke en juridische vervolgstappen, onzerzijds, mogelijk. Wij behandelen alle klanten met respect ongeacht geslacht, uiterlijk, achtergrond, religie of huidskleur en verwachten dat ook van hun.
3C. Haalt klant 1 keer, zonder reglementaire afmelding, het noodhulppakket  niet af, dan vervalt automatisch diens toewijzing. Dit geldt ook indien men zich 2x in 1 jaar afmeldt zonder dringende redenen (zie ook artikel 2B). Heeft de klant een klantenkaart? Dan mag deze niet meer gebruikt worden na beëindiging. Verder gebruik van deze kaart wordt gezien als misbruik en er zal eventueel aangifte van gedaan worden alsook dat ACL alle participerende dierenartsen inlicht. Maakt klant gebruik van de kortingsregeling dan kan een dierenarts besluiten dat alsnog het originele (geheel) bedrag gevorderd kan worden.
4.PRIVACY VERKLARING
ACL zorgt ervoor dat de privacy van personen, die noodhulppakketten ontvangen, is gegarandeerd. Hun gegevens worden nimmer aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven (conform geldende AVG wetgeving).
5.AFHALEN & INHOUD PAKKET
5A. ACL probeert minimaal 1x per maand een noodhulppakket te bieden. Dit kunnen wij helaas niet garanderen want wij zijn afhankelijk van giften: hoeveelheid en inhoud van hulp kan daardoor variëren. Uitgiftedatums, tijden en locaties worden doorgegeven middels het uitgifteschema (zie artikel 1C). Ieder pakket wordt samengesteld volgens gegevens van elke klant.
6.AKKOORDVERKLARING
Middels het indienen van het inschrijfformulier en gevraagde bewijsstukken geeft men aan akkoord te gaan met dit reglement.